[:bg]Шах Дениз-2[:][:en]Shah Deniz–2[:]

[:bg]Шах Дениз-2[:][:en]Shah Deniz–2[:]